Advocatenkantoor Van Dijk | Advocaat Barneveld | Algemene voorwaarden
15699
page-template-default,page,page-id-15699,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Advocatenkantoor Van Dijk houdt kantoor te Barneveld en is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 66654726. De onderneming wordt gedreven door mr. W. van Dijk. Het kantoor staat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten en is gebonden aan de gedragsregels voor advocaten.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Advocatenkantoor Van Dijk verstrekte opdrachten, inclusief aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten. Toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn. Het bepaalde in artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

4. De verplichtingen van Advocatenkantoor Van Dijk zijn te allen tijde aan te merken als een inspanningsverplichting. Advocatenkantoor Van Dijk geeft geen garanties over de afloop van de uitgevoerde werkzaamheden c.q. gevoerde procedures.

5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Advocatenkantoor Van Dijk zo spoedig mogelijk over alle beschikbare en voor de zaak relevante stukken beschikt.

6. Advocatenkantoor Van Dijk heeft het recht om ten behoeve van de zaak namens opdrachtgever opdrachten met derden aan te gaan. Advocatenkantoor Van Dijk is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van ingeschakelde derden.

7. Het honorarium zal worden vastgesteld op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeen te komen uurtarief. In bepaalde gevallen kan een vast tarief worden overeengekomen voor de behandeling van de zaak. Het honorarium wordt vermeerderd met 5% kantoorkosten en btw. Daarnaast worden specifiek ten behoeve van opdrachtgever gemaakte kosten (zogenaamde ‘verschotten’) aan opdrachtgever doorbelast, waaronder: griffierecht, deurwaarderskosten, Kadasterkosten, kosten Kamer van Koophandel, reiskosten, vertaalkosten, etc.

8. Advocatenkantoor Van Dijk kan bij aanvang of gedurende de zaak een voorschot in rekening brengen, welke bij het einde van de zaak zal worden verrekend. Werkzaamheden kunnen worden opgeschort zolang het voorschot niet is voldaan.

9. Er wordt in beginsel maandelijks gefactureerd. De betalingstermijn van de facturen bedraagt 14 dagen na factuurdatum. De facturen worden zonder opschorting of verrekening voldaan. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever direct in verzuim en geldt een rentepercentage van 1% tot aan de dag dat de facturen worden voldaan. Tevens heeft Advocatenkantoor Van Dijk in dat geval het recht diens werkzaamheden op te schorten.

10. Eventuele klachten over de facturen van Advocatenkantoor Van Dijk dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn wordt opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de factuur. Eventuele klachten tegen de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

11. Advocatenkantoor van Dijk en de daaraan verbonden Stichting Beheer Derdengelden kunnen in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden van opdrachtgever of van derden onder zich houden. Advocatenkantoor van Dijk en Stichting Beheer Derdengelden houden deze gelden aan op een rekening bij een Nederlandse bank. Advocatenkantoor van Dijk en/of Stichting Beheer Derdengelden zijn niet aansprakelijk indien die bank haar verplichtingen niet mocht nakomen.

12. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Advocatenkantoor van Dijk leidt, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in dat geval onder de door Advocatenkantoor van Dijk afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico.

13. Indien Advocatenkantoor van Dijk aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) van Advocatenkantoor van Dijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico.

14. Indien om welke reden dan ook geen van de genoemde verzekeringen aanspraak geeft op enige uitkering, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot uitsluitend de directe schade en wel voor een bedrag overeenkomend met maximaal twee maal het gedeclareerde honorarium voor de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, met een maximum van € 10.000,–.

15. Iedere vordering tot schadevergoeding op Advocatenkantoor van Dijk vervalt indien deze niet binnen een jaar nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

16. Opdrachtgever vrijwaart Advocatenkantoor Van Dijk tegen vorderingen van derden.

17. Nadat de opdracht is beëindigd, zal Advocatenkantoor Van Dijk het dossier gedurende zeven jaar bewaren, waarna het dossier zal worden vernietigd. Opdrachtgever heeft in voornoemde periode het recht om eventuele originele stukken uit het dossier op te vragen.

18. Op de dienstverlening van Advocatenkantoor Van Dijk is een kantoorklachtregeling van toepassing. Deze is te raadplegen via de website. Eventuele klachten over de werkzaamheden van Advocatenkantoor Van Dijk zullen door opdrachtgever eerst worden voorgelegd aan mr. W. van Dijk.

19. Advocatenkantoor Van Dijk verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de privacyverklaring zoals te vinden op de website van het kantoor: (www.advocatenkantoorvandijk.nl/privacy-statement).

20. Op de rechtsverhouding tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Versie oktober 2016